Klasa trzecia jest grupą aktywną i chętnie pracującą, a frekwencja w klasie jest wysoka. Uczniom nieobecnym wysyłane jest krótkie streszczenie lekcji i zadana praca domowa. Uczniowie różnią się pod względem umiejętności mówienia, pisowni i poziomu czytania, ale wszyscy bardzo się starają.

Z zainteresowaniem uczestniczą w zajęciach, chętnie wykonują prace plastyczne dotyczące lekcji oraz uczestniczą w zabawach edukacyjnych. Są przygotowani do lekcji i odrabiają prace domowe,  a system nagradzania za ich odrobienie okazał się dużą motywacją. W stosunku do roku ubiegłego widać duży postęp w czytaniu u uczniów oraz chęci pisania.

Klasa trzecia pracuje w oparciu o książki Małgorzaty Pawlusiewicz “Z uśmiechem i słońcem” czytanka i ćwiczenia, które pozwalają na realizację programu zgodnego z nową podstawą programową dla dzieci uczących się za granicą. Praca domowa zazwyczaj składa się z tekstu do przeczytania i wykonania ćwiczenia. Promujemy regularne czytanie, aby dzieci ćwiczyły język polski systematycznie i pogłębiały słownictwo.
Poza nauką języka polskiego uczniowie poznają podstawy geografii Polski oraz historii polskich piosenek, wierszy polskich pisarzy, poznają polskie tradycje, święta i ważne dni obchodzone w Polsce. Dzieci powtarzają również dużo wiadomości z klasy poprzedniej, ale w rozszerzonym stylu, z bogatszym słownictwem i z naciskiem na poprawną ortografię i gramatykę. Uczniowie piszą dyktanda uprzednio ćwiczone w domu, które mają na celu zapamiętywanie pisowni wyrazów.
W pierwszym semestrze omówione zostało: m.in. jak co roku Święto Niepodległości, położony został nacisk na naukę wszystkich zwrotek hymnu, klasa uczyła się o życiu dzieci polskich za granicą i ich nauką języka w polskich szkołach, omówione zostały główne zabytki większych miast polskich, klasa czytała i słuchała również wierszy Jana Brzechwy, utrwalona została pisownia listów i zwroty grzecznościowe, dokształcone zostały wiadomości o głosce i literze, sylabie, pisowni wielką literą, rodzaju zdań, znakach przestankowych oraz szczególna uwaga skoncentrowana była na doskonaleniu wymowy i pisowni nazw tygodnia, miesiący i doskonałej znajomości alfabetu.
Klasa trzecia liczy 25 uczniów i prowadzona jest przez nauczyciela i asystenta.