I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin jest załącznikiem do Statutu Polskiej Szkoły Sobotniej w St Albans.
Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.

II. ORGANIZACJA SZKOŁY

1. Nabór do szkoły

1.1. Uczęszczanie do Polskiej Szkoły Sobotniej w St Albans jest dobrowolne.
1.2. Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z równoczesną akceptacją obowiązującego w niej programu dydaktyczno–wychowawczego oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem Regulaminu Szkoły.
1.3. Rodzice dzieci niepełnoletnich oraz uczniowie pełnoletni pisemnie zobowiązują się do przestrzegania regulaminu.
Rodzice wypełniają formularz zgłoszeniowy i podpisują deklaracje (zał. 1).

2. KRYTERIA PRZYJMOWANIA DZIECI DO POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ ORAZ PRZENOSZENIA DZIECI DO KLAS WYŻSZYCH

Do Polskiej Szkoly Sobotniej w St Albans mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 lat.

2.1 Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które ukończyły 3 lata.
Przedszkole przeznaczone jest dla 3- i 4-latków, tak więc dziecko będzie uczęszczać na zajęcia przedszkolne przez dwa lata.
2.2 Do kl.”0” przyjmowane są dzieci 5- i 6-letnie, tak więc dziecko może uczęszczać do „zerówki” przez dwa lata. Warunkiem przyjęcia dziecka do klasy zerowej jest uczęszczanie do Reception w szkole angielskiej.
2.3 W wieku 7 lat dziecko rozpoczyna naukę w kl.I, nie wcześniej jednak niż w wieku 6-u lat i nie póżniej niż 8.
2.4 Następnie:
– Kl.II – 8 lat, (nie wcześniej jednak niż w wieku 7-u lat i nie póżniej niż 9).
– KL.III – 9 lat, (nie wcześniej jednak niż w wieku 8-u lat i nie póżniej niż 10).
– Kl.IV – 10 lat, (nie wcześniej jednak niż w wieku 9-u lat i nie póżniej niż 11).
– Kl.V – 11 lat, (nie wcześniej jednak niż w wieku 10-u lat i nie póżniej niż 12).
– Kl.VI – 12 lat, (nie wcześniej jednak niż w wieku 11-u lat i nie póżniej niż 13).
2.5 Dzieci starsze uczęszczają do klas przygotowujących je do egzaminów GCSE i A Levels (zajęcia on-line).

W zależności od grupy będą tworzone odpowiednie oddziały.

O przyjęciu do szkoły decyduje:

a) Rodzeństwo uczęszczające do naszej szkoły
b) Kolejność zgłoszenia formularza
c) Wiek dziecka
d) Umiejętności językowe dziecka
Dla tych dzieci mogą być organizowane testy przesiewowe. Na podstawie wyników tychże testów będzie podjęta decyzja o zapisaniu dziecka do właściwej klasy.

Testem przesiewowym będą poddawane dzieci:

A) Na pisemny wniosek rodzica, kierowany do Dyrektora Szkoły.
B) Na wniosek nauczyciela danej klasy.

Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.
Decyzję o przeniesieniu ucznia do innej klasy podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii Rady Pedagogicznej.

3. Terminy i czas trwania zajęć szkolnych

3.1. Zajęcia szkolne rozpoczynają się w miarę możliwości w drugą sobotę września i kończą w drugą sobotę lipca.
3.2. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9.30 i kończą o godzinie 13.00

4. Uczniowie

4.1. Uczniami Polskiej Szkoły Sobotniej w St Albans mają prawo być wszyscy, którzy chcą uczyć się języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim, bez względu na płeć, rasę, przekonania polityczne i religijne, w wieku od 3 lat.
4.2. Uczniowie mają prawo do bycia traktowanym w sposób nienaruszający ich godności osobistej.
4.3. Uczniowie zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Szkoły.
4.4. Uczniowie mają obowiązek traktowania wszystkich członków szkoły z szacunkiem.
4.5. Uczniowie zobowiązują się do utrzymywania czystości w szkole, poszanowania budynku szkoły oraz wszystkich przedmiotów znajdujących się na terenie szkoły.
4.6. Uczniowie mają obowiązek przychodzić na lekcje punktualnie.
4.7. Obowiązkiem wszystkich uczniów jest odrabianie pracy domowej i przygotowywanie się do zajęć.
4.8. Uczniowie powinni czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, a także w organizowanych uroczystościach szkolnych.
4.9. Uczniowie nie mogą spożywać posiłków w trakcie lekcji.
4.10. Uczniowie nie mogą zostawać w klasie na przerwach bez nadzoru opiekuna.
4.11. Uczniowie podczas przerw pozostają pod nadzorem dyżurujących i winni podporządkować się ich zaleceniom, a także odnosić się do nich z szacunkiem.
4.12. Uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić poza teren szkoły w godzinach,
w których odbywają się zajęcia lekcyjne, a więc pomiędzy godziną 9.30 a 13.00.
4.13. Uczniowie nie mogą używać telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych i przerw.
4.14 Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich uszkodzenia lub zaginięcia.
4.15. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły papierosów, alkoholu oraz innych niedozwolonych prawem używek, nie mogą ponadto być pod ich wpływem. Złamanie tego paragrafu grozi natychmiastowym, dyscyplinarnym wydaleniem ze szkoły.
4.16. Do szkoły nie wolno przyprowadzać zwierząt.
4.17. W przypadku łamania Regulaminu uczeń zostanie upomniany słownie. W przypadku ponownego niedostosowania się do zasad panujących w szkole nauczyciel bądź Dyrektor Szkoły ma prawo wysłać pisemne upomnienie do rodziców. Ostatecznie uczeń może zostać wydalony ze szkoły.

5. Rodzice

5.1. Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni deklarujący się posłać dziecko do Polskiej Szkoły Sobotniej w St Albans należą do społeczności szkoły.
5.2. Rodzice zobowiązani są do:

a) systematycznego sprawdzania postępów dziecka w nauce,
b) pomagania w odrabianiu zadań domowych,
c) uczestniczenia w zebraniach szkolnych,
d) usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień,
e) dokonywania wszystkich opłat szkolnych ustalonych przez Zarząd Szkoły w wyznaczonym terminie; Dzieci, których rodzice zalegają z opłatą więcej niż jeden trymestr, a wcześniej nie powiadomią Dyrektora Szkoły, będą zawieszone w czynnościach ucznia i ewentualnie skreślone z listy uczniów,
f) punktualnego posyłania bądź przyprowadzania dzieci do szkoły oraz odbierania ich po zajęciach,
g) odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka do czasu rozpoczęcia pierwszej lekcji,
h) upoważnienia innego dorosłego do odbioru dziecka,
i) powiadamiania o przewidywanej nieobecności dziecka lub też o decyzji wycofania dziecka ze szkoły; decyzję o wycofaniu dziecka ze szkoły powinno poprzedzać 1-miesięczne wypowiedzenie,
j) regularnego posyłania dzieci do szkoły na sobotnie zajęcia,
k) usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole,
l) pomocy w organizowaniu uroczystości szkolnych i zajęć pozaszkolnych.

5.3. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane przez dziecko w szkole.

6. Opłata za szkołę

6.1 Opłata za szkołę jest ustalana na cały rok szkolny w oparciu o budżet.
6.2 Budżet szkoły zatwierdza Zarząd Szkoły.
6.3 Budżet i opłata za szkołę są ustalane corocznie, przyjmując jako okres rozliczeniowy rok szkolny.
6.4 Wysokość i harmonogram opłat będzie co roku publikowany jako załącznik do Regulaminu i będzie stanowić jego integralną część.
6.5 Z uwagi na fakt, że szkoła jest jednostką samofinansującą się, jakiekolwiek zwroty opłat będą rozpatrywane tylko w szczególnych wypadkach. Decyzje podejmuje Zarząd Szkoły na wniosek Dyrektora Szkoły.

III. PRZEPISY KOŃCOWE

Regulamin Polskiej Szkoły Sobotniej w St Albans wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2018 roku
Regulamin poprawiony i zatwierdzony dnia 7 września 2019 roku przez następujące osoby:

  • Dyrektor Szkoły
  • Prezes Szkoły
  • Zastępca Prezesa
  • Księgowa

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji pocztą elektroniczną.*

Tak/Nie

W nagłej potrzebie, zgadzam się na udzielenie pomocy lekarskiej dziecku włącznie z podaniem leków.*

Tak/Nie

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Pawła II w St Albans i zobowiązuję się do jego ścisłego przestrzegania. Zobowiązuję się ponadto zapoznać moje dziecko z Regulaminem placówki, do której będzie uczęszczało.*

Tak

Przywożenie i odbiór dzieci ze szkoły*

Zobowiązuję się osobiście przyprowadzić dziecko do szkoły i odebrać je po zakończeniu zajęć szkolnych. W razie mojej niedyspozycji upoważnię na piśmie innego dorosłego (imiennie) do odbioru dziecka.

Jestem odpowiedzialna/ny za bezpieczeństwo dziecka w budynku szkolnym do rozpoczęcia pierwszej lekcji. Jestem świadoma/my, że w razie braku kontaktu ze mną władze szkoły będą kontaktować się z osobą, której numer telefonu został podany na formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku kontaktu z ww. osobą po upływie pół godziny władze szkoły kontaktować się będą z policją lub Social Services.

Tak

Fotografowanie dzieci*

Wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka podczas zajęć, uroczystości i wycieczek szkolnych. Ponadto zgadzam się na umieszczanie zdjęć mojego dziecka na stronie internetowej szkoły i Facebook-u.

Tak/ Nie

Nieobecność dzieci w szkole*

Zobowiązuję się poinformować nauczyciela o przewidywanej nieobecności dziecka lub też władze szkoły o decyzji wycofania dziecka ze szkoły (rezygnację powinno poprzedzać 1-miesięczne wypowiedzenie). Jestem świadomy, że w przypadku kiedy dziecko jest nieobecne w szkole i jeżeli powstaną obawy o jego bezpieczeństwo, szkoła będzie kontaktować się ze mną. W razie konieczności szkoła może poinformować o swoich obawach odpowiedni urząd.

Tak

Opłata za szkołę*

Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat(czesne, depozyt za dyżury, podręczniki) za szkołę w terminie przewidzianym przez władze szkoły oraz wypełnienia minimum trzech dyżurów w ciągu roku szkolnego. Jestem świadomy/a wszelkich konsekwencji, jakie wynikają z Regulaminu szkoły w przypadku niestosowania się do przepisów w sprawie opłat.

Tak

W trosce o rozwój mojego dziecka zobowiązuję się codziennie czytać i rozmawiać z nim w języku polskim.*

Tak

 

*Podpis rodzica/opiekuna