ARTYKUŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Par.1

Szkoła nosi nazwę
POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA IM.JANA PAWŁA II W ST ALBANS

Par.2

Szkoła jest instytucją edukacyjno-wychowawczą, niezależną, samodzielną i niedochodową.

Par.3

Szkoła będzie skupiać uczniów niezależnie od wyznania, rasy, pochodzenia i pozycji społecznej oraz poglądów politycznych rodziców i opiekunów.

Par.4

Podstawą prawną działania Szkoły jest niniejszy Statut.

ARTYKUŁ II. CELE I ZADANIA SZKOŁY

Par.1

Głównym celem Szkoły jest nauczanie języka polskiego oraz elementów historii i geografii Polski.
Pielęgnowanie i przekazywanie polskich tradycji młodemu pokoleniu oraz wspieranie integracji Polaków, między innymi poprzez:

 • Zajęcia lekcyjne
 • Akademie i uroczystości szkolne związane z polskimi tradycjami.

Par.2

Szkoła realizuje swoje cele poprzez nauczanie tylko w języku polskim przedmiotów przewidzianych w programie nauczania.

ARTYKUŁ III. WŁADZE SZKOŁY

Par.1

Szkoła jest prowadzona przez Zarząd Szkoły (The Executive Committee).

Par.2

W skład Zarządu Szkoły wchodzą (nie mniej niż 4 osoby i nie więcej niż 15):

 • Dyrektor Szkoły (Headteacher)
 • Prezes (Chair)
 • Zastępca Prezesa (Vice-Chair)
 • Księgowy (Accountant)
 • Przewodniczący Rady Rodziców (Head of PTA)

Par.3

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele.

Par.4

Członkami wspierającymi może być każda osoba fizyczna lub prawna.

Par.5

Dyrektor Szkoły jest wybierany przez Radę Pedagogiczną oraz pozostałych członków Zarządu Szkoły na okres 2 lat.

Par.6

Pozostali członkowie Zarządu: Prezes, Zastępca Prezesa, Księgowy i Przewodniczący Rady Rodziców wybierani są podczas walnego zebrania rodziców na okres 2 lat.

ARTYKUŁ IV. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANÓW SZKOŁY

Par.1

Obowiązki członków Zarządu Szkoły są następujące:

 • Przestrzeganie postanowień obowiązującego Statutu Szkoły
 • Branie czynnego udziału w pracach Zarządu Szkoły.

Par.2

Członkowie wspierający mają tylko głos doradczy.

Par.3

Każde zebranie zwoływane jest w drodze pisemnego powiadomienia, co najmniej na siedem (7) dni przed terminem zebrania.
Proponowany porządek obrad podaje się do podczas zebrania.

Par.4

Do obowiązków Dyrektora Szkoły należy:

 • uczestniczenie w cotygodniowych sesjach szkolnych i odpowiadanie za bezpieczeństwo uczniów w szkole,
 • kierowanie pracą nauczycieli,
 • decydowanie o zatrudnieniu i zwolnieniu nauczycieli,
 • przygotowywanie zastępstw nauczycieli,
 • zatwierdzanie Programów nauczania przedmiotów,
 • organizowanie zebrań Rady Pedagogicznej,
 • utrzymywanie kontaktów z rodzicami,
 • współpracowanie z Prezesem i Zastępcą Prezesa,
 • prowadzenie dokumentacji szkoły,
 • uczestniczenie we wszystkich zebraniach i zgromadzeniach.

Par.5

Do obowiązków Prezesa i Zastępcy Prezesa należy:

 • reprezentowanie szkoły na zewnątrz,
 • kierowanie pracą szkoły podczas nieobecności Dyrektora Szkoły,
 • kontrolowanie działalności materialno-finansowej i organizacyjnej szkoły,
 • utrzymywanie kontaktu z rodzicami,
 • nadzór strony internetowej szkoły oraz zarządzanie stroną szkoły na Facebook’u.
 • ubieganie się o refundację kosztów poniesionych przy zarządzaniu szkołą z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP,
 • ścisła współpraca z pozostałymi członkami Zarządu Szkoły,
 • zwoływanie i prowadzenie zebrań Zarządu Szkoły,
 • rozdzielanie pracy między członkami Zarządu Szkoły i Rady Rodziców,
 • pozyskiwanie sponsorów.

Par.6

Do obowiązków Księgowego Szkoły należy:

 • pobieranie opłat za szkołę,
 • planowanie budżetu szkoły we współpracy z Zarządem Szkoły,
 • sporządzanie rocznych raportów finansowych i prezentacja raportów na spotkaniach Zarządu Szkoły i na corocznym Zebraniu z Rodzicami,
 • dysponowanie budżetem szkoły zgodnie z jego planem,
 • odpowiedzialność finansowa,
 • otworzenie i prowadzenie konta bankowego szkoły we współpracy z Zarządem Szkoły,
 • dokonywanie opłat na polecenie Dyrektora Szkoły,
 • ubieganie się o refundację kosztów poniesionych przy zarządzaniu szkołą z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Par.7

Do obowiązków Przewodniczącego Rady Rodziców należy:

 • dbanie o sprawne funkcjonowanie szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych,
 • pomaganie pozostałym członkom Zarządu Szkoły w organizowaniu i przeprowadzaniu imprez szkolnych,
 • koordynowanie dyżurów szkolnych,
 • reprezentowanie rodziców.

Par. 8

Członkowie Zarządu mogą wcześniej zrezygnować ze swojego stanowiska przez pisemne zawiadomienie, ale są zobowiazani do pełnienia swoich funkcji do momentu znalezienia zastępstwa.

ARTYKUŁ V. FINANSE SZKOŁY

Par.1

Fundusze Szkoły stanowią:

 • opłaty rodziców za szkołę,
 • dotacje organizacji lub osób prywatnych,
 • dochody z imprez organizowanych przez szkołę.

Par.2

Wysokość opłat za szkołę ustala Zarząd Szkoły.

Par.3

Fundusze szkoły wydawane są na potrzeby szkoły i wypełnianie jej celów i zadań w ramach budżetu zatwierdzonego przez Zarząd Szkoły.

Par.4

Nauczyciele otrzymują comiesięczny zwrot kosztów, których wysokość ustala Zarząd Szkoły.

ARTYKUŁ VI. ORGANIZACJA SZKOŁY

Par.1

Prezes Szkoły, Zastępca Prezesa i Zarząd Szkoły zostaje powołany podczas Zebrania przez Rodziców dzieci uczęszczających do naszej szkoły raz na dwa lata i może być przez nich odwołany. Wszyscy członkowie Zarządu po dwóch latach pełnienia swoich funkcji mogą być ponownie wybrani przez Rodziców podczas Zebrania i mianowani na następną kadencję.

Par.2

Po ustąpieniu ze swoich stanowisk, Prezes Szkoły, Zastępca Prezesa oraz członkowie Zarządu Szkoły mają obowiązek przekazać wszelką dokumentację na ręce nowo powołanego Prezesa i nowego Zarządu Szkoły.
Protokół przekazania dokumentacji sporządza Komisja powołana w tym celu. Członkowie Komisji nie mogą być równocześnie członkami zarządu.

Par.3

Wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej powinni posiadać wykształcenie pedagogiczne.

ARTYKUŁ VII. NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY

Par.1

Do obowiązków Nauczycieli należy:

 • ścisłe przestrzeganie Statutu Szkoły,
 • wywiązywanie się z powierzonych obowiązków, angażowanie się w życie szkoły, respektowanie zarządzeń, ustnych i pisemnych, Dyrektora Szkoły oraz Zarządu Szkoły,
 • odpowiednio organizowanie procesu nauczania i wychowywania w czasie pracy z uczniami, dbanie o dostosowanie metod i środków nauczania do poziomu uczniów w grupie,
 • reagowanie na wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania uczniów,
 • branie czynnego udziału w organizacji imprez i uroczystości szkolnych.

ARTYKUŁ VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

Par.1

Uczeń ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
 • poszanowania swojej godności i dobrego imienia,
 • rozwijania zdolności i zainteresowań.

Par.2

Uczeń ma obowiązek:

 • przestrzegania prawa szkolnego,
 • chronienia własnego życia i zdrowia,
 • przeciwdziałania zagrożeniu życia i zdrowia,
 • stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób.

ARTYKUŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Par.1

W przypadku likwidacji Szkoły majątek szkolny może być przekazany tylko szkołom lub organizacjom, które prowadzą naukę języka polskiego lub propagują kulturę polską.

Par.2

Decyzje w sprawie rozwiązania szkoły podejmuje Zarząd Szkoły oraz rodzice na zebraniu przy zgodzie dwóch trzecich obecnych i glosujących członkow na zebraniu.

Par.3

Zmiany postanowień niniejszego STATUTU mogą być dokonane przez Zarząd Szkoły (Władze Szkoły).
Zmiany nanosi się poprzez aneksy do STATUTU.

Statut poprawiony i zatwierdzony w dniu 6 lutego 2018 przez poniższe oosby:

 • Dyrektor Szkoły
 • Prezes
 • Zastępca Prezesa
 • Księgowy
 • Przewodniczący Rady Rodziców